Årlig møte i fotballgruppa 13. mars kl. 19

Postet av Stange Sportsklubb den 7. Mar 2019

13. mars kl. 19:00 avholdes fotballgruppas årlige møte på klubbhuset. Lovnormen sier at følgende saker skal behandles:

  • Behandle regnskap.
  • Behandle gruppens årsberetning.
  • Fastsette budsjett.
  • Fastsette eventuell årlig treningsavgift
  • Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.

Dette er minimumsoppgaver for det årlige møtet, som også kan behandle andre saker, f.eks. å foreslå kandidater til gruppestyret til valgkomiteen, jf. (3) bokstav a).

Sakspapirer legges frem på det årlige møte.

Vi minner forøvrig om klubbens årsmøte 21. mars kl. 19:00 som er Stange Sportsklubbs øverste organ. Årsmøtets oppgaver:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a. Leder og nestleder

b. 4 styremedlemmer

c. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d. To revisorer.

e. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne disse.

f. Valgkomité med leder og minst tre medlemmer. Valgkomiteen er felles for hovedlaget og fotballgruppa.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.

Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.